ضد خوردگی و ضد زنگ

 

 

به طور کلی روغن های معدنی  قابلیت محافظت و جلوگیری از خوردگی و زنگ زدگی  را دارند . اما در هنگام عمل به علت وارد شدن آب به صورت قطرات بسیار ریز در داخل روغن و ایجاد برخی ترکیبات به مرور زمان زنگ زدگی و قطعات فلزی رخ می دهد . برای جلوگیری از این پدیده به اکثر روغن ها مواد افزودنی ضد خوردگی و ضد زنگ اضافه می گردد . در ضمن مواد افزودنی قلیایی می توانند اسید های ناشی از عملاحتراق که موجب خوردگی نیز هستند از بین ببرند .