صنایع هوایی

هوانوردی یا جابجایی هوایی به فعالیت  های مرتبط باپرواز مکانیکی وصنعت هواگردسازی اطلاق می شود.روغن وگریس های ماباپایه معدنی وسنتتیک بابالاترین کیفیت،مناسب برای صنایع هوایی می باشند.محصولات ماشامل روانکارهاجهت استفاده در موتورتوربین وپیستونی وروغن هیدرولیک مخصوص صنایع هوایی می باشد.