کیفیت

گریس پایه کلسیم(شاسی)به شماره استاندارد2-142

گریس پایه لیتیم به شماره استاندارد1-142

گریس غیر قابل ذوب (بنتون) به شماره استاندارد 2943

روغن موتور دیزلی با سطح کیفیت  API SC/CC  به شماره استاندارد585

روغن موتور دیزلی با سطح کیفیت API SF / CC  به شماره استاندارد4783

روغن موتورمالتی گرید با سطح کیفیت   API : CD  به شماره1342

روغن موتور مالتی گرید با سطح کیفیت  API : CF4  به شماره استاندارد 11379

روغن موتور مالتی گرید با سطح کیفیت  API : CH4  به شماره استاندارد 11380

روغن دنده هیپویید با سطح کیفیت  API :GL4   به شماره استاندارد 2873

روغن موتور مالتی گرید با سطح کیفیت  API : SM  به شماره 13383