Mobil

 (Mobil)  کمپانی آمریکایی است که در سال 1999با کمپانی اکسان   Exxon ترکیب شد. شرکت موبیل یکی از بزرگترین شرکت های نفتی جهان است موبیل که در شمال شهر ایرونیک در تگزاس مرکزیت دارد. این محصولات با سه برند Mobil، Exxon، Esso عرضه می شوند. بنیانگذار این شرکت نفتی جان راکفلر John Rockefeller  بود